Statutes

From Hackerspace Brussels
Jump to: navigation, search

Check here for the Pdf of the definitive statutes

the official text(dutch) is intermingled with a (non-official) english translation.Tussen de hierna opgesomde stichtende leden : .....

wordt bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk opgericht waarvan de statuten als volgt worden vastgelegd.

 founding members of the association (removed for privacy reasons, you can find names in the non-ocr'ed pdf)

Artikel 1.

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "Hackerspace Brussels". De vereniging behoudt zich het recht voor in alle facturen, akten, aankondigingen, uitgaven en andere stukken de verkorte benaming "HSB" te gebruiken.

 the association-without-lucrative-goal (literal translation of 'vereniging zonder winstoogmerk') can use the name HSB on bills and other public, official publications etc.

Art. 2.

De vereniging heeft haar zetel te 1030 Schaarbeek, Prinses Elisabethlaan 46 en kan na beslissing van de algemene vergadering naar een andere plaats in België overgebracht worden. Gerechterlijk arrondissement: Brussel, Halle-Vilvoorde.

the association is seated in schaarbeek, under jurisdiction of brussels

Art. 3.

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en is ideologisch, filosofisch en politiek ongebonden.

 the association does not have determined end-date and is free of ideological, filosophical and political intention


Art. 4. omschrijving van het doel van de vereniging

A) door middel van thematische activiteiten, onderwijs, onderzoek en documentatie een creatief forum uit te bouwen voor ideeën en projecten met betrekking tot digitale technologie en technologisch geinspireerde sub-culturen; B) bij te dragen tot de intensifiëren van deze cultuurbeleving, cultuurparticipatie en het geven van waardevolle impulsen; C) Zich interdisciplinair op te stellen en samen te werken met andere individuen en verenigingen, in lokale, nationale en internationale context. D) ter beschikking stellen van een lokaal, werkingsmiddelen en andere infrastructuur ter realisatie van voorgaande doelen.

De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven is bepaald, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van het maatschappelijk doel kan de vereniging daden van koophandel stellen, bijkomstig en ondergeschikt aan het hoofddoel van de vereniging.

 the goal of the association:
 a) through thematic activities, education, research and documentation aim to build a creative forum for ideas and projects related to digital technology and technologically inspired sub-cultures;
 b) contribute to the intensification of the cultural experience, cultural and giving valuable momentum and impulses;
 c) to value indisciplinarity and cooperate with other individuals and associations, in local, national and international context;
 d) to provide a space, operational resources and other infrastructure to achieve above goals.
 The association can, if it is necessary to implement what is specified above, acquire property of rights, rent, lease, sign legal agreements contracts, raise funds, in short, any activity or exercise to justify its aims.
 In the context of achieving the social purpose, the organization can exert commercial deeds, if these stay subordinate to the main purpose of the association.


LEDEN

Art. 5.

De vereniging telt werkende en niet-werkende leden. Het aantal werkende leden bedraagt ten minste drie. De organisatie heeft ook niet-werkende leden die bijdragen tot de werking van de vereniging. Hun rechten en plichten worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

 The association has working and non-working members. The number of working members is at least three. The organization also has non-working members who contribute to the functioning of the association. Their rights and obligations defined in the rules.

Art. 6

Werkende en niet-werkende leden kunnen op elk moment toetreden of zich terugtrekken uit de vereniging mits schriftelijke kennisgevening aan de raad van bestuur en ondertekenen van het huishoudelijk reglement. Voor toetreding van werkende leden is daarenboven goedkeuring door de raad van bestuur noodzakelijk.

 Working and non-working members can join at any time or withdraw from the association provided written notice to the board and signing the rules of the house. Admission of working members above requires approval by the board.

Art. 7

Het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting van het betreffend lid. Deze beslissing wordt gemotiveerd tijdens en bekrachtigd door de Algemene Vergadering.

 Failure to follow the rules of internal regulations may result in immediate exclusion of the member. This decision has to be motivated during, and endorsed by the General Assembly.

Art. 8 .

De raad van bestuur bepaalt het lidgeld voor de leden. Dit kan maximaal EUR 500 per maand bedragen.

 The board of directors determines the membership fees for members. This can be up to EUR 500 per month.

ALGEMENE VERGADERING

Art. 9.

De algemene vergadering is het hoogste gezag in de vereniging. Zij is samengesteld uit alle werkende leden. Tot haar bevoegdheid behoren onder andere: a) de wijziging van de statuten; b) de benoeming en afzetting van de bestuurders; c) de kwijting van de bestuurders; d) de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen; e) de ontbinding van de vereniging; f) de uitsluiting van leden.

 The General Assembly is the supreme authority of the association. It is composed of all active members. Its competences include:
 a) the amendment of the statutes;
 b) the appointment and dismissal of directors;
 c) the discharge of the directors;
 d) approve the budget and accounts;
 e) the dissolution of the association;
 f) the exclusion of members.

Art. 10.

De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen, door middel van een email of brief geaddresseerd naar alle werkende leden, door een lid van de raad van bestuur, met de vermelding van de agenda, ten minste 10 dagen voor de bijeenkomst.


 The general assembly meeting by is called for by the board of directors,  through an email or letter addressed to all working member, written by a member of the board of directors, with the announcement of the agenda. This happens at least 10 days before the meeting.

Art. 11.

De vergadering is geldig, indien minstens een derde van het aantal werkende leden aanwezig is. Het geven van een volmacht is niet mogelijk.

 The meeting is valid if at least one third of the number of working members. Giving a proxy is not possible.

Art. 12.

Beslissingen worden genomen bij 2/3 meerderheid van de aanwezige leden

 Decisions are taken by 2 / 3 majority of the members present

Art. 13

Van de beslissingen van de algemene vergadering worden notulen gemaakt die aan alle werkende leden worden toegezonden.

 The decisions are notulated. The General Meeting Minutes are to be sent to all working members.

Art. 14.

De interne werking en alle door de statuten niet voorziene gevallen worden beschreven in het huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement kan te allen tijde gewijzigd worden door de algemene vergadering.

 The inner workings and all cases not provided for by the statutes described in the bylaws. These internal rules can always be changed by the General Assembly.

BESTUUR

Art. 15.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. Hij bestaat uit minimaal 3 leden. De leden van de raad van bestuur worden benoemd op iedere algemene vergadering. Zij vormen het dagelijks bestuur.

 The association is managed by a board of directors. It consists of at least three members. Members of the Board shall be appointed at each general meeting. They form the Executive Committee.

Art. 16.

In de raad van bestuur hebben alle leden gelijk stemrecht. De beslissingen worden genomen bij 2/3 meerderheid.

 The board members all have equal voting rights. Decisions are taken by 2 / 3 majority.

Art. 17.

De raad van bestuur kan een of meerdere leden de bevoegheid geven om de vereniging voor een specifiek doeleind rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

 The board of directors may appoint one or more members the right to represent the association for a specific purpose.

Art. 18.

Van de beslissingen van de raad van bestuur worden notulen gemaakt die aan alle werkende leden worden toegezonden.

 The decisions of the Board shall be noted and sent to all active members.

ONTBINDING en VEREFFENING

Art. 19.

In alle gevallen van ontbinding, vrijwillige of gerechtelijke, zal het overblijvend netto maatschappelijk bezit, na vereffening overgedragen worden aan een vereniging met doel en voorwerp gelijkaardig aan de huidige vereniging.

 In all cases of dissolution, voluntary or judicial, the remaining net property,  are transferred to an association with the purpose and object similar to the current association.


Art. 20.

Voor alles wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de geldende wetten en decreten en naar het huishoudelijk reglement.


 For anything not provided for in these statutes we refer to the governing laws and decrees and internal rules.